• دفتر مرکزی : 32229602 - 086    ایمیل : info@avajpak.com

شرکت آوج پاک با بهره گیری از دانش روز، سالهاست که نوآورانه به ارایه خدمات متنوع می پردازد.

خدمات اداری و پشتیبانی

اهم فعالیتهای شرکت آوج پاک درزمینه ارائه خدمات اداری شامل موارد ذیل می باشد .

الف ) تامین نیروی انسانی اداری ، مالی ، دبیرخانه و...

ب)انجام امور نامه رسانی داخلی

ج ) انجام امور مربوط به خدمات چاپ و تکثیر ( با تامین تجهیزات و بدون تامین تجهیزات )

د)انجام امور مربوط به خدمات تایپ و ماشین نویسی ( با تامین تجهیزات و بدون تامین تجهیزات )

ه) تامین نیروی انسانی متخصص دررده های شغلی گوناگون

تماس با ما

  • ایران - اراک - ابتدای خیابان ملک - پشت سینما عصر جدید - ابتدای کوچه بحرالعلوم کدپستی : 3813676339
  • 32229602 - 086
  • 32225285 - 086
  • info@avajpak.com